Putujte s nama!
Vrste putovanja
OPĆI UVJETI ORGANIZACIJE TURISTIČKIH PAKET ARANŽMANA I DRUGIH TURISTIČKIH USLUGA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

HRVATSKI FERIJALNI I HOSTELSKI SAVEZ ima sjedište u Zagrebu, Savska 5/I, (u daljnjem tekstu: HFHS), te posluje pod OIB 27442377904.

Članak 2.

Navodi u Općim uvjetima organizacije turističkih aranžmana i drugih turističkih usluga, sastavni su dio Ugovora o putovanju koji su sklopljeni između HFHS-a i Putnika/Ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman ili drugu turističku uslugu.

Članak 3.

HFHS organizira turističke paket aranžmane i izlete, sklapa i provodi ugovore o turističkim paket aranžmanima i izletima, posreduje u prodaji i rezervaciji ugostiteljskih usluga, usluga prijevoza, te posebnih oblika turističke i ugostiteljske ponude, daje turističke obavijesti i promidžbene materijale, posreduje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage, te rezervira, nabavlja i prodaje ulaznice za priredbe, muzeje i dr., te prodaje robe vezane za potrebe putovanja.

Članak 4.

Turistički paket aranžman ili druga turistička usluga iz članka 3. Općih uvjeta smatra ju se ugovorenim nakon potpisivanja Ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu/turističkoj usluzi ili po uplati pologa ili cjelokupnog iznosa cijene aranžmana/turističke usluge. Potpisivanjem Ugovora, odnosno uplatom dijela ili ukupne cijene, smatra se da je korisnik  pročitao, razumio i prihvatio Opće uvjete organizacije turističkih paket aranžmana i drugih turističkih usluga kao temelj uređenja međusobnih prava i obveza.

Članak 5.

HFHS na svim turističkim paket aranžmanima/uslugama, za skupine i individualne putnike, jasno naznačuje koje su vrste i oblici usluga uključeni, te naznačuje kategoriju usluge prema službenoj kategorizaciji objekata i prijevoznih sredstava.

Članak 6.

HFHS se obvezuje ostvariti sadržaj turističkog aranžmana/usluge u cijelosti i na način opisan u programu putovanja, osim u slučaju okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, kao što su nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, te uredovanja nadležnih vlasti.

 

CIJENA ARANŽMANA/USLUGE I PLAĆANJE

Članak 7.

HFHS na svakom programu turističkog paket aranžmana/usluge jasno naznačuje cijenu, te koje su usluge uključene u cijenu. Dodatna, neobavezna, odnosno fakultativna ponuda nije uključena u cijenu, te se cijena takve ponude navodi pojedinačno pod stavkom usluga koje nisu uključene u cijenu.

Članak 8.

Putnik/Ugovaratelj putovanja prilikom prijave uplaćuje 30% cijene, ukoliko u programu nije drugačije navedeno, dok razliku podmiruje najkasnije 30 dana prije početka putovanja/korištenja usluge. Razlika cijene može se podmiriti i obročnim plaćanjem putem kreditne kartice ili čekova, dinamikom koja je navedena u programu.

Članak 9.

HFHS će pristupiti obradi pojedinačnih upita (rezervacija) tek kada Putnik/Ugovaratelj putovanja uplati najmanje 10% ukupne cijene traženog turističkog aranžmana/usluge, a koji je iznos nepovratan u slučaju odustajanja od programa za koji se tražila rezervacija.

Članak 10.

HFHS može povisiti cijenu turističkog paket aranžmana/usluge najkasnije do 20 dana prije početka putovanja/korištenja usluge,  ako je nakon sklapanja Ugovora došlo do promjene tečaja ugovorene valute za više od 5%, povećanja troškova prijevoza, povećanja troškova goriva, te pristojbi koje utječu na cijenu, a za koje HFHS nije znao i nije mogao znati do trenutka sklapanja Ugovora.

 

   ODUSTANAK OD UGOVORA

Članak 11.

Putnik/Ugovaratelj putovanja  je dužan o odustajanju od putovanja/korištenja usluge obavijestiti HFHS isključivo pismenim putem, te će datum pismenog otkaza biti osnova za obračun otkaznih troškova, i to:

-30 dana prije početka putovanja 10% ugovorene cijene;

-29-22 dana prije početka putovanja 25% ugovorene cijene;

-21-15 dana prije početka putovanja 40% ugovorene cijene;

-14-08 dana prije početka putovanja 80% ugovorene cijene;

-07-00 dana prije početka putovanja 100% ugovorene cijene.

Kada su stvarno nastali troškovi veći od navedenih u ljestvici, HFHS zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Ako putnik koji otkazuje putovanje/uslugu sam nađe novog korisnika, HFHS će naplatiti samo troškove prouzrokovane zamjenom.

Članak 12.

Putnik/Ugovaratelj putovanja u slučaju povećanja cijene većeg od 10% ima pravo raskinuti ugovor, te ostvariti pravo na povrat novca maksimalno do visine izvršene uplate, bez prava na naknadu štete, te bez prava na naknadu troškova vize, cijepljenja i osiguranja.

Članak 13.

HFHS ima pravo raskinuti Ugovor, ako u ugovorenom roku ne primi uplatu ugovorenog iznosa i/ili ne primi sredstva osiguranja uplate preostalog dijela cijene turističkog paket aranžmana/usluge. Pri tome Putnik/Ugovaratelj putovanja nema pravo na povrat uplaćenog iznosa i naknadu štete, te ima platiti ugovorene naknade kao da je sam otkazao Ugovor.

HFHS također ima pravo raskinuti Ugovor, ako se za putovanje nije prijavio predviđeni minimalni broj putnika koji je naveden u programu  paket aranžmana, pri čemu Putnik/Ugovaratelj osiguranja ima pravo na povrat uplaćenog iznosa, bez prava na naknadu štete.

   PRAVA I OBVEZE

Članak 14.

HFHS je obvezan realizirati turistički paket aranžman/uslugu stručno i u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, te poslovnim običajima, vodeći računa o interesu korisnika turističkog paket aranžmana/usluge. HFHS će u skladu s navedenim pružiti sve usluge navedene u programu paket aranžmana/usluge, te preuzima odgovornost za neobavljene, a objavljene usluge, uz obvezu naknade neobavljenih usluga najviše u iznosu njihove stvarne vrijednosti, osim u okolnostima navedenim u članku 6. Općih uvjeta organizacije turističkih paket aranžmana i drugih turističkih usluga. HFHS ne preuzima odgovornost za kašnjenja prijevoznih sredstava.

Članak 15.

Odredbe članka 14. Općih uvjeta organizacije turističkih paket aranžmana i drugih turističkih usluga ne primjenjuju se u slučaju kada Putnik/Ugovaratelj putovanja sam zahtijevao rezervaciju točno utvrđenog hotela, prijevoznog sredstva ili itinerera.

Članak 16.

HFHS je obvezan prije sklapanja Ugovora, obavijestiti Putnika/Ugovaratelja putovanja o cijenama i uvjetima svih posebnih usluga, kvaliteti prijevoznih sredstava i smještaja, graničnim i carinskim formalnostima, te sanitarnim, monetarnim i administrativnim propisima vezanim za turistički paket aranžman /uslugu koji je predmet Ugovora, te potpisom istoga Putnik/Ugovaratelj putovanja potvrđuje da je primio navedene obavijesti.

Članak 17.

Putnik/Ugovaratelj putovanja se obvezuje dati HFHS-u točne i potpune podatke potrebne za prijavu, te potpisom Ugovora putnik ovlašćuje HFHS da koristi njegove osobne podatke u svrhu realizacije ugovorenog turističkog paket aranžmana/usluge

Članak 18.

Putnik je obvezan brinuti se osobno, da njegovi putni dokumenti i prtljaga, budu u skladu sa propisima zemlje u koju se putuje. Putnik snosi svu odgovornost u slučaju neispravnosti punih isprava, odnosno prekida korištenja turističkog aranžmana/usluge uvjetovanih neispravnošću putnih isprava. Putnik snosi svu odgovornost u slučaju prekida korištenja turističkog aranžmana/usluge uzrokovanog vlastitim ponašanjem, koje nije u skladu sa pozitivnim propisima i kućnim redom objekta u kojem je smješten, te prijevoznog sredstva kojim se koristi za vrijeme trajanja putovanja. U slučaju prekida putovanja uzrokovanog počinjenjem štete, prekršaja ili kaznenog djela, Putnik snosi sve troškove prekida i povratka na polazište.

Članak 19.

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage prilikom korištenja usluge turističkog paket aranžmana/usluge koji uključuje usluge prijevoza, i to: do 15 kg na charter letovima, do 20 kg na redovnim zračnim linijama, te dvije torbe uobičajene veličine kod usluge autobusnog prijevoza. U slučaju da prijevoznik

odredi drugačije, HFHS će pravovremeno obavijestiti Putnika/Ugovaratelja putovanja o promjenama. HFHS nije odgovoran za prijevoz prtljage, te sve prijave i pritužbe u svezi sa izgubljenom, uništenom ili ukradenom prtljagom, Putnik će uputiti prijevozniku. Ako je prtljaga izgubljena, uništena ili ukradena u smještajnom objektu, prijave i pritužbe Putnik će uputiti samom objektu.

Članak 20.

Putnik/Ugovaratelj putovanja ima pravo pritužbe HFHS-u, u slučaju nepotpuno i nekvalitetno izvršene usluge, te je dužan u roku od 8 dana po povratku sa putovanja dostaviti HFHS-u pisani prigovor uz obrazloženje i predočenje dokaza vezanih za prigovorenu okolnost. HFHS se obvezuje na pravovremeni prigovor odgovoriti u roku od 14 dana od dana primitka prigovora. Ukoliko zbog prikupljanja informacija i provjere HFHS ne može dostaviti pisani odgovor u navedenom roku, o tome će obavijestiti Putnika/Ugovaratelja putovanja, te rok za odgovor može produljiti do najviše 30 dana od primitka prigovora. Do isteka navedenih rokova, Putnik/Ugovaratelj putovanja se odriče prava posredovanja druge institucije i sudske ustanove, te davanja izjava  javnim glasilima i medijima. Sniženje cijene ili naknada štete zbog neispunjenja usluga iz programa ugovorenog turističkog paket aranžmana/usluge, ograničeni su na iznos cijene istoga.

 

     OSIGURANJE

Članak 21.

HFHS je obvezan prilikom sklapanja Ugovora o zaključenom turističkom paket aranžmanu/usluzi ponuditi Putniku/Ugovaratelju putovanja paket putnog osiguranja koje se sastoji od zdravstvenog osiguranja tijekom boravka u inozemstvu, osiguranja prtljage, osiguranja od posljedice nesretnog slučaja, te osiguranja od otkaza putovanja. Potpisom Ugovora o zaključenom turističkom paket aranžmanu/usluzi Putnik/Ugovaratelj putovanja potvrđuje da mu je ponuđeno putno osiguranje.

     JAMČEVINA

Članak 22.

HFHS je kod WIENER OSIGURANJA VIENNA INSURANCE GROUP d.d. RIJEKA, zaključio policu osiguranja pod brojem 1501-00000285,  a za slučaj stečaja ili platne nesposobnosti, koje bi uzrokovalo potpuni ili djelomični izostanak usluga ugovorenog turističkog paket aranžmana/usluge. U slučaju potrebe aktiviranja jamčenog osiguranja, Putnik/Ugovaratelj putovanja je ovlašten kontaktirati navedeno osiguravajuće društvo, a u svrhu naplate vlastitih potraživanja, pri čemu je obvezan predočiti zaključeni Ugovor o turističkom paket aranžmanu/usluzi, te originalne priznanice za uplate koje je izvršio u HFHS-u, a u svezi navedenih potraživanja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ovi Opći uvjeti organizacije turističkih paket aranžmana i drugih turističkih usluga, sastavni su dio Ugovora koji putnik / ugovaratelj putovanja sklapa sa HFHS-om. Eventualna odstupanja od Općih uvjeta moraju biti naznačena u programu turističkog paket aranžmana/usluge i / ili u ugovoru.

Pronađite hostel
Book hostels worldwide (including our hostel in Zagreb) on hihostels.com: